ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι πέντε παρατάξεις της μειοψηφίας στον Δήμο Ιωαννιτών, αντιδρώντας στο πλάνο της διοίκησης για τον ηλεκτροφωτισμό εκπόνησαν σχέδιο απόφασης το οποίο και έδωσαν στη δημοσιότητα. Αναλυτικά το Σχέδιο Απόφασης το οποίο προτείνουν οι πέντε παρατάξεις έχει ως εξής: 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ προτεινόμενο από τις παρατάξεις:

 1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΝΕΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

 2. ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023

 3. ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

 4. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

 5. ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Για το θέμα με τίτλο: «Λήψη απόφασης για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την επίσπευση της ενεργειακής αναβάθμισης αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών».

Επειδή, δεν αποδεχόμαστε:

 1. Την άρνηση της Δημοτικής Αρχής στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθμ. 129/15.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ4Ο9ΩΕΩ-Ω63), του κυρίαρχου συλλογικού οργάνου που εκφράζει τη βούληση των συνδημοτών μας,

 2. Την, εν λευκώ, εκχώρηση της εκπόνησης των μελετών του έργου και τη διακήρυξη αυτού, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, στην Περιφέρεια Ηπείρου,

 3. Την μη ύπαρξη πλήρους καταγραφής και αποτύπωσης του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και, κατ΄επέκταση, τη μη ύπαρξη ούτε του σχεδιασμού με τις ανάγκες που προκύπτουν, όπως έχει δηλώσει, σε πρόσφατη συνέντευξή του, και ο Δήμαρχος,

 4. Την παράκαμψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του 10ου μεγαλύτερου Δήμου της χώρας, οι οποίες θεωρούμε ότι επιβαλλόταν –εάν όχι να εκπονήσουν- να συμμετέχουν, τουλάχιστον, στον σχεδιασμό θέτοντας τις προδιαγραφές του έργου, στην επίβλεψη, στην έγκριση των μελετών και των τευχών δημοπράτησης του έργου και

 5. Την, επί της ουσίας, ματαίωση των εννόμων αποτελεσμάτων της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (σημείο 1 της παρούσης), για το ίδιο ακριβώς θέμα, με νέα απόφαση της

 6. Οικονομικής Επιτροπής, υπ’ αριθμ. 552/07.07.2020 (ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΕΩ-1Ξ0),

με αποτέλεσμα, ο Κύριος του Έργου, ο Δήμος, σήμερα, να μην γνωρίζει τί έργο θα κατασκευαστεί, και θα παραλάβει, παρά ταύτα θα κληθεί να το αποπληρώσει από τα δημοτικά τέλη που θα εισπράττει από

τους δημότες του,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να αναλάβουν τη σύνταξη, εκπόνηση, πλήρη έλεγχο, εποπτεία, και έγκριση όλων τα απαιτούμενων μελετών (καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σχεδιασμό του

οδοφωτισμού, ταξινόμηση προτεινόμενων παρεμβάσεων και κοστολόγησή τους) και τευχών δημοπράτησης του έργου.

Στην περίπτωση, κατά την οποία, οι υπηρεσίες δηλώσουν με σχετικό έγγραφό τους, ότι δεν δύνανται να προβούν στην υλοποίηση των προαναφερομένων, προτείνουμε:

Α. Να κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, οι, μέχρι σήμερα, εκπονηθείσες τεχνικές μελέτες που έχουν συνταχθεί με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με

το υπ. αριθμ. 199774/1566/13.12.2019 έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου,

B. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να ελέγξουν, συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν τις μελέτες αυτές, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους, για την υφιστάμενη κατάσταση σε όλη

την έκταση του Δήμου, αφού λάβουν υπ’ όψιν και τις προβλέψεις των, υπό κατασκευή ή υπό δημοπράτηση, έργων, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Οδηγία με τίτλο: Οδηγίες Σχεδιασμού και

Ελέγχου Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπως ισχύει από τον Απρίλιο του 2018, στην οποία καλύπτονται όλες τις επιστημονικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές,

και οικονομικές πτυχές που συνδέονται με τον φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.

Γ. Ακολούθως, να υπολογιστεί με σαφήνεια και ακρίβεια το οικονομικό αντικείμενο της προβλεπόμενης παρέμβασης (κατασκευή – λειτουργία). Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου να προβούν σε εκτίμηση του

κόστους του έργου με τις κατάλληλες τιμές μονάδας. Η εκτίμηση του κόστους και η σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου, πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του σχεδιασμού σε

συνδυασμό με επιπλέον παρεμβάσεις, όπως συντήρηση ή/και αντικατάσταση ιστών, πύκνωση ή αραίωση ή καθαίρεση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, pillars, εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιαχείρισης και

συνυπολογίζοντας προτάσεις σχετικά με δράσεις και εφαρμογές λειτουργιών αποτύπωσης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος (εφαρμογές smart city).

Δ. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου να προσκομίσει επίσημα στοιχεία με τον υπολογισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για ΦΟΠ. Τα στοιχεία αυτά να ληφθούν υπόψιν στους υπολογισμούς κατά την

μελέτη.

Ε. Στη συνέχεια, να κατατεθεί το σύνολο των μελετών με τις θεωρήσεις και εγκρίσεις των υπηρεσιών του Δήμου, να παραληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση περί του συστήματος

δημοπράτησης του έργου.

ΣΤ. Ακολούθως, και μετά από τον έλεγχο και τη θεώρηση των τευχών δημοπράτησης του έργου, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης και τη δημοπράτηση

του έργου.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» που εγκρίθηκε με την, υπ’ αριθμ. 552/07.07.2020,

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν πρέπει να υπογραφτεί, διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του τα προαναφερόμενα και δεν προασπίζει τα συμφέροντα των συνδημοτών μας.

 

e horos logo

  tsiolis

podilata

 Karta

 KarzPreveza

 

Το έθιμο με τα κάλαντα του Λαζάρου αναβίωσε και φέτος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, στο Δημαρχείο Ιωαννίνων.

Ο Γιώργος Μακρίδης μαζί με τον Δημήτρη Ξαξίρη κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα του τόπου, με ένα καλάθι στολισμένο με λουλούδια και με τη συνοδεία των κουδουνιών, έψαλλαν πτυχές της ζωής του Λαζάρου στο Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ.

Πρόκειται για ένα συμβολικό έθιμο που υμνεί την ανάσταση, τη νίκη της ζωής, την επικράτηση του φωτός στο σκοτάδι και την Άνοιξη.

Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, ευχαρίστησε τους κ. Μακρίδη και Ξαξίρη για την κίνηση αυτή, σημειώνοντας ότι «Μας δίνουν τη δυνατότητα να γιορτάσουμε τα έθιμα μας, ενόψει Πάσχα σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας. Εύχομαι του χρόνου να γιορτάσουμε πιο πανηγυρικά».

Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ένας διάλογος για την τιμή γάλακτος που θα εισπράξει φέτος ο παραγωγός από τις γαλακτοκτομικές εταιρίες και βιομηχανίες. Δυστυχώς κι εδώ ακούγονται πολλές ανακρίβειες που έχουν μπερδέψει τους παραγωγούς. Ενώ γίνεται λόγος και καλλιεργούνται προσδοκίες στους παραγωγούς ότι η τιμή του γάλακτος θ' ανέβει και μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1 ευρώ το κιλό με μέση τιμή τα 94 λεπτά, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Όταν, κυρίως οι μικροπαραγωγοί, συζητούν με εμπόρους και εκπροσώπους γαλακτοβιομηχανίων για την τιμή που εκτιμούν ότι θα ισχύει από το φθινόπωρο, απογοητεύονται πλήρως καθώς τους λένε ότι θα είναι μόλις τα 77 λετπά το κιλό. Δηλαδή θα υπάρχει αύξηση 2 λεπτά, από τα 75 που πουλούσαν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ποια είναι όμως η αλήθεια; Όπως μας ενημέρωσαν από μεγάλη γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου στην οποία απευθυνθήκαμε, όντως η τιμή του γάλατος και ειδικά του πρόβειου, εκτιμάται ότι λόγω αυξημένης ζήτησης και κορωνοϊού, θ' ανέβει αλλά η αύξηση δεν αφορά τους μικροπαραγωγούς. Θα την εισπράξουν όσοι διαθέτουν προς πώληση πάνω από 20 τόνους ετησίως και η ποιότητα του γάλα΄κτος πληροί συγκεκριμένες υψηλές προδιαγραφές. Για όλους τους υπόλοιπους η τιμή θα παραμείνει στα περυσινά επίπεδα ίσως αυξημένη κατά 1 ή το πολύ 2 λεπτά το κιλό, όπως προαναφέραμε. 

Όπως ανακοίνωση η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας "Πραγματοποιήθηκε (Τρίτη 16 Απριλίου 2019) συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΣΕ με εκπροσώπους των Ομοσπονδιών – μελών της ΠΣΕ μετά από πρόσκληση του ΔΣ της Πανηπειρωτικής «για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, για τα προβλήματα της Ηπείρου και τα θέματα που απασχολούν την Ηπειρωτική αποδημία».

Στη συνάντηση κυριάρχησε η διάθεση και θέληση όλων να συμβάλουν αποφασιστικά, όχι μόνο στη σφυρηλάτηση δεσμών συνεργασίας και δράσης, αλλά και αγωνιστικής τακτικής για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα σωματεία και εν γένει την ηπειρώτικη αποδημία.
Από την Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας συμμετείχε ο Γεώργιος Κουρτέσας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα προβολής των θεμάτων της περιοχής, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων της. Επίσης πως αναγκαία καθίσταται η συμμετοχή της Πανηπειρωτικής στις εκδηλώσεις της περιοχής (Σέλτσο, Καραϊσκάκεια κλ.). Ενημέρωσε την Πανηπειρωτική για την προσπάθεια αναστήλωσης της γέφυρας του Κοράκου και ζήτησε οι σχέσεις της Πανηπειρωτικής με την τοπική διοίκηση να είναι άμεσες και συχνές.
Ακολούθησε ο Χρήστος Λαναράς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τζουμέρκα και ιδιαίτερα το πρόβλημα της συγκοινωνίας και την αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού δικτύου. Επίσης τόνισε πως φέτος «…θα περπατήσουμε, θα διαβούμε το γεφύρι της Πλάκας που άρχισαν ήδη οι εργασίες αναστήλωσής του», και στάθηκε στην ιδιαίτερη συμβολή της ΠΣΕ στις διαδικασίες λήψης απόφασης για τα έργα. Επίσης ζήτησε, αναφερόμενος και στην προηγούμενη θετική εμπειρία, να συμμετέχουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΣΕ στα ΔΣ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Ομοσπονδιών και των Συλλόγων.
Από την Ομοσπονδία Καλαμά μίλησε ο πρόεδρος Κώστας Στεργίου και τόνισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κυρίως περιβαλλοντικά, εξόρυξης υδρογονανθράκων, εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μόλυνσης του Καλαμά. Τα χαρακτήρισε μείζονα προβλήματα, ζοφερά, που αφορούν το μέλλον του τόπου και ζήτησε την ενεργή συμμετοχή της Πανηπειρωτικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
Από την Ομοσπονδία Μουργκάνας μίλησε ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Κανακόπουλος. Πρότεινε τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανηπειρωτικής να κοινοποιούνται στις Ομοσπονδίες και αυτές ακολούθως να ενημερώνουν τα σωματεία. Επίσης, να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο τμήμα της νεολαίας αναδεικνύοντας την θετική εμπειρία από τα 2 τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5, που διοργάνωσαν αδελφότητες και κατέθεσε προτάσεις για την προώθηση βιβλίων που αφορούν την Ήπειρο και ιδιαίτερα την περιοχή της Μουργκάνας.
Τέλος, από την Ομοσπονδία Κόνιτσας μίλησε ο πρόεδρος Μιχάλης Μαρτσέκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα διάσωσης των Κοινοτικών Αρχείων, στο σοβαρότατο ζήτημα της αξιοποίησης των Κληροδοτημάτων και στην άμεση επαφή της Συνομοσπονδίας με όλες τις αποδημικές οργανώσεις του ελληνισμού, όπου γης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα στη διάθεση όλων των πατριωτών και οπωσδήποτε με πνεύμα κατανόησης και ηπειρώτικης ομοθυμίας από κοινού θα «παλέψουμε και θα επιλύσουμε τα προβλήματα μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής και αγωνιστικής συμπεριφοράς». Δεσμεύτηκε δε, για την συστηματική και οργανωμένη θεματική συνέχιση της επαφής με τις Ομοσπονδίες.
 
Το Γραφείο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας"

 

Ο ΑΟ BUDO σε συνεργασία με την ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ , διοργανώνει το προσεχές τριήμερο 24-26/7 τρείς Πανελλήνιους αγώνες σκοποβολής IPSC μόνο για εφήβους και νεανίδες. Οι αγώνες αυτοί ήταν αρχικά

προγραμματισμένοι να γίνουν με πλήρεις τις κατηγορίες και σε διαφορετικές ημερομηνίες , αλλά ο COVIT 19 επέφερε την αναβολή τους. Η ΣΚ.Ο.ΕΛΛΑΔΟΣ και ο ΑΟ ΜΠΟΥΝΤΟ συνειδητοποιώντας το πρόβλημα που θα επέφερε στους εφήβους και

νεανίδες σκοπευτές – μαθητές η αναβολή τους , αποφάσισαν να τους διοργανώσουν τηρώντας με αυστηρότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο . Έτσι οι νεαροί σκοπευτές όλης της χώρας θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τις προνομιούχες

πανελλήνιες διακρίσεις που θα τους εξασφαλίσουν και πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέσω των ειδικών πινάκων επιτυχόντων της ΓΓΑ. Βέβαια το εγχείρημα πολύ δύσκολο λόγω των ειδικών συνθηκών , κάτι

που η Ομοσπονδία το γνωρίζει καλά και γι αυτό ανέθεσε στον ΑΟ BUDO την διοργάνωση λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων του , της εμπειρίας του και της μεγάλης σημασίας που δείχνει στους σκοπευτές των μικρών ηλικιών. Το ότι κάθε χρόνο ο

Όμιλος διοργανώνει από 2-3 διαφορετικών όπλων Πανελληνίους σίγουρα κάτι σημαίνει ,μάλιστα χωρίς την στήριξη και βοήθεια των τοπικών αρχών , παρότι εξ αιτίας των δραστηριοτήτων του είναι μία συνεχής αιμοδοσία προς τον τοπικό αθλητικό

και όχι μόνον τουρισμό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρ όλες τις αντιξοότητες υπάρχουν και σταθεροί υποστηρικτές των προσπαθειών του Ομίλου , όπως ο Ταξίαρχος κ. Χρήστος Σιόρεντας , Δ/κτης της 8ης Μ/Π ΤΑΞ , ο Αν/χης κ. Μάριος Σταμέλος , Δ/κτης του 625 ΤΠ

,καθώς και ανελλιπώς οι προκάτοχοί τους ,τους οποίους ευχαριστούν θερμά η ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ,ο ΑΟ ΜΠΟΥΝΤΟ και όλοι οι γονείς των μικρών σκοπευτών που θα συμμετάσχουν στους αγώνες , γνωρίζοντας ότι χωρίς τις

προσπάθειές τους και την αμέριστη συμπαράστασή τους δεν θα ήταν δυνατή υπό τις σημερινές συνθήκες η πραγματοποίηση των αγώνων.

ΑΠΟ ΤΟ BUDO ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Δίνεται άδεια Πρακτορείου ΟΠΑΠ στην οδό Ποντοηρακλείας 1 -3 όπισθεν Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 6974144369