ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

paragogoi3

Με χρηματικά ποσά έως και 500.000 ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας θα επιδοτούνται από το νέο ΠΑΑ 2015 - 2020 οι νεοσυσταθείσες Ομάδες Παραγωγών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Μέτρο 9.1 - Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, του νέου προγράμματος που το επόμενο διάστημα αναμένεται να εγκριθεί και από την Κομισιόν, η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών, με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο, και είναι φθίνουσα.

Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Ο υπολογισμός των ετήσιων δόσεων επιχορήγησης θα υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας παραγωγής βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αναλυτικότερα, η μέγιστη ετήσια επιχορήγηση κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την αναγνώριση της Ομάδας θα είναι 100.000 € ανά έτος ενώ ως ποσοστό της αξίας της παραγωγής θα ξεκινάει από 10% το πρώτο έτος και θα καταλήγει στο 6% το πέμπτο έτος (μειούμενο κατά 1% κάθε χρόνο).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

-Μίσθωση κατάλληλων εγκαταστάσεων ή άλλων χώρων απαραίτητων για τη λειτουργία της ομάδας/οργάνωσης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού γραφείου συμπεριλαμβανομένου του υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Δαπάνες για το διοικητικό προσωπικό, οι γενικές δαπάνες και οι νομικές και διοικητικές αμοιβές.

-Σε περίπτωση αγοράς των κτηριακών εγκαταστάσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες για τις εγκαταστάσεις περιορίζονται στο κόστος μίσθωσης στις τιμές της αγοράς.

Δε χορηγείται ενίσχυση σε:

1. Οργανώσεις παραγωγών (οντότητες/φορείς), όπως εταιρείες ή συνεταιρισμοί που έχουν ως στόχο τη διαχείριση μίας ή περισσότερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και είναι στην πραγματικότητα μεμονωμένοι παραγωγοί.
2. Άλλες γεωργικές ενώσεις που αναλαμβάνουν καθήκοντα, όπως αμοιβαία υποστήριξη και υπηρεσίες αντικατάστασης στο αγρόκτημα και γεωργικής διαχείρισης στις εκμεταλλεύσεις των μελών, χωρίς να εμπλέκονται στην από κοινού προσαρμογή της προσφοράς στις ανάγκες της αγοράς.
3. Ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.

 

ΠΗΓΗ: http://geoponiprevezas.blogspot.gr

e horos logo