ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες για τη χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους.


 Σύμφωνα με αυτές δικαιούχοι βοοτρόφοι είναι αυτοί που εκτρέφουν τουλάχιστον 6 επιλέξιμα θηλυκά βοοειδή και διατηρούν τα επιλέξιμα ζώα τους από την ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έως και τις 31/12 του εκάστοτε έτους ενίσχυσης. Ως επιλέξιμα θηλυκά ορίζονται τα θηλυκά ζώα ηλκίας από 18 μηνών έως 12 χρονών. Ο προϋπολογισμός για την συνδεδεμένη βοείου κρέατος το 2015 είναι 24,5 εκατ. ευρώ.
  Η συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες (μία για τις πεδινές και μία για τις ορεινές περιοχές). O ετήσιος προϋπολογισμός για το 2015 στα πεδινά ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ στα ορεινά φτάνει τα 21,7 εκατ. ευρώ.
 Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι αιγοπροβατοτρόφοι οι οποίοι παραδίδουν τουλάχιστον 6 ή 10 τόνους γάλα ετησίως  (οι "ορεινοί" και οι "πεδινοί" κτηνοτρόφοι αντίστοιχα), σε εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες, εγγεγραμένες στο μητρώο του ΕΦΕΤ. Το πρόβειο ή αίγειο γάλα που παραδίδουν πρέπει να έχει Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ) μικρότερη ή ίση από 1.000.000/ml.
 Ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων στα οποία χορηγείται η ενίσχυση προκύπτει από την διαίρεση των κιλών γάλακτος με 120, ή στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί έλεγχος, ο αριθμός των αιγοπροβάτων που έχει προκύψει από τον έλεγχο. Στην περίπτωση που ο αριθμός των ευρεθέντων ζώων είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει με βάση την αναλογία 120:1, τότε για την διενέργεια της πληρωμής ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον τελικό αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

Και για τις δύο περιπτώσεις οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

e horos logo