ΝΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ένα από τα συχνά ερωτήματα που δέχονται γεωπόνοι από τους πολίτες είναι εάν υπάρχουν ασφαλή και (κυρίως) επιτρεπτά όρια απόστασης από κατοικημένες περιοχές, προκειμένου να κάνει κάποιος χρήση γεωργικών φαρμάκων.

Επειδή το ερώτημα δεν απαντάται μονολεκτικά, αλλά και επειδή η νομοθεσία έχει αλλάξει σχετικά πρόσφατα, παρουσιάζουμε παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος για το συγκεκριμένο θέμα.

Κατ' αρχάς να πούμε ότι το θέμα αυτό εντάσσεται σ' αυτό που ονομάζουμε "Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων" δηλαδή τη θέσπιση μίας σειράς από κανόνες και πρακτικές προκειμένου η χρήση των γεωργικών φαρμάκων να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη, τους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων αλλά και το περιβάλλον. Η έννοια της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων πρωτοεμφανίζεται με την Οδηγία 2009/128/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έθεσε όλο το νομικό πλαίσιο που αφορά το θέμα αυτό.

Η ελληνική Πολιτεία, με μεγάλη καθυστέρηση είναι αλήθεια, θέσπισε σε εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013). Για ακόμα μεγαλύτερη εξειδίκευση και επεξήγηση της ανωτέρω ΚΥΑ έχει εκδοθεί από το Υπουργείο η Εγκύκλιος 5919/62354/13-5-2014 με τίτλο "Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων", η οποία αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο "εργαλείο" για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και την έχουμε παρουσιάσει ξανά στο παρελθόν από το ιστολόγιο.

Στο κεφάλαιο 7.1 η Εγκύκλιος αυτή αναφέρει τα εξής:

Μέτρα μείωσης της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων ή των κινδύνων σε ειδικές περιοχές
Ως ειδικές περιοχές διακρίνουμε τρεις κατηγορίες:
α) περιοχές που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό ή από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης·
β) προστατευόμενες περιοχές όπως ορίζονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ ή σε άλλες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί για τους σκοπούς της λήψης των αναγκαίων μέτρων διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και
γ) περιοχές που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται ή είναι προσβάσιμες από τους εργαζομένους στη γεωργία.

Ειδικά στις περιοχές που χρησιμοποιούνται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ή από το ευρύ κοινό όπως δημόσια πάρκα και κήποι, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και παιδικές χαρές, καθώς και κοντά σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα μέτρα βιολογικού ελέγχου και γεωργικά φάρμακα χαμηλού κινδύνου.
Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής, ορίζονται ως εξής σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 8197/90920/ 22‐7‐ 2013 (ΦΕΚ Β΄1883):

Σε περίπτωση που αναφέρονται επιπλέον οδηγίες ασφαλείας στην έγκριση κυκλοφορίας ενός γεωργικού φαρμάκου, οι οποίες ορίζουν αυστηρότερες του ανωτέρω πίνακα προϋποθέσεις χρήσης, εφαρμόζονται οι οδηγίες αυτές.

Όσον αφορά περιοχές στις οποίες έχει πρόσφατα εφαρμοστεί γεωργικό φάρμακο και χρησιμοποιούνται ή είναι προσβάσιμες από τους εργαζόμενους στη γεωργία λαμβάνεται μέριμνα ώστε η πρόσβαση των ανθρώπων να γίνεται αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό ή έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του γεωργικού φαρμάκου στο έδαφος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα αρνητικών επιδράσεων στην υγεία των ανθρώπων. Ειδικά σε περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως θερμοκήπια, απαιτείται επιπλέον να έχει αεριστεί επαρκώς ο χώρος.

Στην περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες

Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας

e horos logo